JAK UCZYMY?


Istnieją dwa podstawowe, znane sposoby nauczania.
Pierwszy to stworzenie standardowych programów i dopasowanie do nich uczestników. Wtedy w czasie zajęć najważniejszy jest program i jego realizacja.
Taki system, ze wszystkimi jego wadami i zaletami, znany jest nam ze szkół.

Drugi sposób to dopasowanie programu i jego realizacji do uczestnika, do jego potrzeb i sposobów uczenia się, tak, żeby nauczył się tego, co jest mu potrzebne.
W takim przypadku na zajęciach koncentrujemy się na uczeniu danych umiejętności - program jest ważny, ale nie jest priorytetem.

Nasze szkolenia łączą obie metody. Mamy opracowane i sprawdzone programy, które dostosowujemy do potrzeb uczestników. W czasie zajęć koncentrujemy się na uczeniu a nie na realizacji programu. Wiemy, że dobrze dopasowany program prowadzi naszych uczniów do konkretnych celów.
Dzięki analizie potrzeb dobrze poznajemy naszych uczestników i wiemy, jakie mają preferencje stylu uczenia się. Prowadzimy zajęcia przy użyciu wielu metod tak aby utrzymać wysoki stopień zaangażowania przez cały czas szkolenia i wykorzystać wszystkie atuty uczestnika.
Napisz do nas a my przeprowadzimy krótką i niezobowiązującą analizę potrzeb oraz zaproponujemy rozwiązanie.
Poniżej znajdziesz formalny, krótki opis kompetencji językowych jakich można oczekiwać po zakończeniu kursu na określonym poziomie.

POZIOMY BIEGŁOŚCI

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. w którym żyje. a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia. krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu. Poziom samodzielności
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach

Ekstra korzyści


Przy zamówieniu większej ilości szkoleń proponujemy pakiet dodatkowych usług w cenie kursu, takich jak:

⋅ monitoring obecności
⋅ monitoring efektywności
⋅ monitoring kosztów
⋅ korzystne rozwiązania finansowe
⋅ wsparcie w rekrutacji
⋅ wsparcie w rozwoju „talentów”
⋅ udział w programach motywacyjnych